Kwakernaat Bedden Roosendaal

Privacyvoorwaarden

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Kwakernaat Bedden(“Verantwoordelijke”) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd aan de Boulevard 118a (4701EZ) te Roosendaal en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 20089279. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@kwakernaatbedden.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website en bezoekers van de winkel Kwakernaat Bedden. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29 mei 2018.
 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u te houden, onze administratie en om een bed te bestellen dat voldoet aan uw wensen. Op het invulformulier op de website, of het formulier dat met u wordt besproken in de winkel, wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden.Dit zijn naam, mailadres, adres, telefoonnummer en eventueel betaalgegevens. Indien uw bed op maat wordt gemaakt worden ook gegevens als lengte, gewicht en slaaphouding verwerkt. Het e-mailadres wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn en om via banners reclame te blijven maken. De persoonsgegevens worden opgeslagen tot 2 jaar na afronding van de overeenkomst, met uitzondering van gegevens die 7 jaar dienen te worden bewaard voor de Belastingdienst. De rechtsgrond om deze persoonsgegevens te verwerken is de noodzaak om te kunnen voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de met u gesloten overeenkomst.   

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Verantwoordelijke te verstrekken, is Verantwoordelijke niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Verantwoordelijke niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief van Verantwoordelijke door een e-mail te zenden aan info@kwakernaatbedden.nl.
 

Cookies   

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies, in dit geval Google Analytics. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.
 

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.
 

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd, een bedrijf die onze financiële administratie verzorgd of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van verantwoordelijke.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
 

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. 

Verantwoordelijke heeft met betrekking tot derde partijen beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft Verantwoordelijke met derden die uw persoonsgegevens verwerkt, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.  
 

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een dergelijke inzage of wijziging geschiedt wanneer u een verzoek indient via info@kwakernaatbedden.nl. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar info@kwakernaatbedden.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via deze link.